Algemene Voorwaarden Meet at your party - Organisatie & Horeca

1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: Meet at your party, statutair gevestigd te Boxtel, KVK-nummer 57148511, hierna te noemen Meet at your Party.

1.2. Opdrachtgever: ieder (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigden, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3. Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

1.4. Onder werkzaamheden wordt verstaan: al datgene Meet at your party ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel laat maken en/of laat ondernemen.

1.5. Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

1.6. Dagen: Met dagen worden bedoeld kalenderdagen. Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen,zondagen en algemene erkende feestdagen.

2. Algemeen

2.1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2.2. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins bedongen is.
Prijzen: Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op de levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslag; exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering en exclusief btw.

3. Aanbiedingen

3.1. Alle door onze gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, en 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van een begroting, planning, catalogi of andere bescheiden, blijven deze ons eigendom en moeten op ons eerste verzoek worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, verspreid, noch aan derde ter inzage gegeven worden.

3.3. Toezending van documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van de order.

3.4. Wij houden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

3.5. Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden.

3.6. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.7. Opdrachtgever kan tot 7 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan Meet at your party. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt Meet at your party de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging.

4. Overeenkomst

4.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepaald is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

4.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4.3. Voor transacties waarvoor naar aard en ontvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen.

4.4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dan wel betaling, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4.6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte  prijsopgaven.

4.7. De wederpartij is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

5. Transport/risico

5.1. Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan Meet at your party. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Meet at your party is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Meet at your party aan de leveringsplicht heeft voldaan. Meet at your party behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

5.2. Indien en voor zover wij het transport, verzending, verpakking of dergelijke op ons nemen wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

5.3. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6. Annuleringen

6.1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij onherroepelijk en onmiddellijk de hierna genoemde bedragen voldoet.

 (1) Bij annulering meer dan 60 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 25% van de aanneemsom aan Meet at your party te voldoen.

 (2) Bij annulering 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan Meet at your party te voldoen.

 (3) Bij annulering 14 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de aanneemsom aan Meet at your party te voldoen.

 (4) Bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan Meet at your party te voldoen.

6.2. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering door Meet at your party is ontvangen.

6.3. Meet at your party behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, of wetgeving te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

7. Uitvoering

7.1. De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Meet at your party is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is Meet at your party, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

7.2. Opdrachtgever staat ervoor in dat Meet at your party alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

7.3. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Meet at your party het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een  ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Meet at your party verschuldigd is, terstond opeisbaar.

7.4. Meet at your party is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Meet at your party een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

7.5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan Meet at your party dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

7.6 Meet at your party maakt indien nodig gebruik van de BedrijfHulpVerleners van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie tijdens de partij aanwezigheid zijn. Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan Meet at your party, naar de eis van Meet at your party zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin Meet at your party werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

7.8. Opdrachtgever geeft Meet at your party de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van haccp, arbowetgeving en milieu

8. Overmacht

8.1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van de partij onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

8.2. Indien naar ons oordeel de overeenkomst van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

8.3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

8.4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

8.5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

9. Reclames

9.1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 72  uur na aanvang van de huurtermijn schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

9.2. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.3. Indien de reclames door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

9.4. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

10. Betaling

10.1. De betaling dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

10.2. Opdrachtgever is verplicht 50% van het F&B gedeelte en 50% van de materiaal en personeel kosten van de overeengekomen prijs als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders vermeld in de offerte.

10.3. Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft Meet at your party het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

10.4. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Meet at your party over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 2%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.

10.5. In geval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die Meet at your party moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door Meet at your party wordt overgegaan.

10.6 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Meet at your party aanleiding geeft, is Meet at your party gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

10.7. Ingeval de wederpartij:

a) in staat van faillissement wordt verklaart, tot boedelafstand, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd.

b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c) enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

d) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten  of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaats grijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Meet at your party is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Meet at your party.

11.2. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Meet at your party, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot  maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Meet at your party vergoed wordt.

11.3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is Meet at your party niet aansprakelijk.

11.4. Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.

11.5. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat Meet at your party toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

11.6. Opdrachtgever wordt ter alle tijden als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Meet at your party tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode  door Meet at your party of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt Meet at your party geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Meet at your party voor alle aanspraken van derden ter zake.

11.7. Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt Meet at your party geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

11.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Meet at your party en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

11.9. Meet at your party is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

11.10.Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever. 

12. Geschillen

12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is.


Download de Algemene Voorwaarden als PDF-document.

Datum laatste wijziging: 1 oktober 2013